SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

07 March 2013

Hồn Tôi Chỉ được Nghỉ Yên (Taizé)

Hồn tôi chỉ được nghỉ yên trong Ngài Đấng Cứu Chuộc.
Trong Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi.
Ôi, Thiên Chúa tôi chính nguồn ơn cứu độ.
Chúa chính nơi nghỉ ngơi.


See also:
Music: Jacques Berthier (English bio) (French bio)

See my other blog postings in the "Taizé" series of chants.

Official Taizé Community Website

Wikipedia information on the Taizé Community
- in French
- in English

No comments:

Post a Comment