SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

27 November 2009

Papuri Sa Diyos (Philippines)Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan
At sa lupa'y kapayapaan (2x)
sa mga taong kinalulugdan N'ya
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin ipinagbubunyi Ka namin
Pinasasalamatan Ka namin
Dahil sa dakila Mong angking kapurihan Panginoong Diyos hari ng langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak
Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama
Papuri sa Diyos (2x) Papuri sa Diyos sa kaitaasan

Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka (2x) sa amin
lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming kahilingan (2x)
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
maawa Ka (2x) sa amin

Papuri sa Diyos (2x) sa kaitaasan
Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang Kataastaasan
Ikaw lamang 0 Hesukristo ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan
ng Diyos Ama. Amen (2x)
Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan

Composer: Eduado P. Hontiveros, SJ

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment