SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

25 January 2010

Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan (Philippines)


Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan

Katulad ng mga butil na tinitipon
Upang maging tinapay na nagbibigay buhay
Kami nawa'y matipon din
At maging bayan mong giliw

Refrain:
Iisang panginoon, iisang katawan,
isang bayan, isang lahi
sa'yo'y nagpupugay
Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak
Sino mang uminom nito: "May buhay na walang hanggan"
Kami nawa'y maging sangkap
Sa pagbuo nitong bayang liyag (Refrain)

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment