SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

20 April 2010

Uvukile UKristu (Zulu)Uvukile vukilu Kristu
Ubonakele kuMariya
Nakubo abafundi bakhe
Haleluya {3x}

Wathi kubo hamban' ezweni lonke
Nishumayele kubo abantu bonke
Okholwayo abhajadiswe
Ongakholwa uyakubhujiswa

INkosi ikhulumile
Yakhushulelw' eZulwini
Yahlala ngakwesokunene
SikaNkulunkulu

Lalelani zizwe zonke
Inqobile iNkosi yamakhosi
Mayibongwe iNkosi yethu
Haleluya {3x}

Words: Zulu

(Thanks to Andee)

No comments:

Post a Comment